آموزش بخش New Customers در Reports

BirHosting tutorials whmcs 46
توسط

در این قسمت با آموزش بخش New Customers در Reports (مشتریان جدید) در خدمت شما هستیم.

در این قسمت گزارش تعداد کل مشتریان جدید، سفارش‌ها و سفارش‌های کامل به شما نشان می‌شود و هر یک از آن‌ها را با سال قبل در نمودار مقایسه می‌کند.
BirHosting whmcs reports 6

در نمودار ثبت نام های جدید نمایش داده نمایش داده می‌شود و به وسیله دو رنگ آبی وخاکستری نسبت به سال پیش مقایسه می‌شود. 

BirHosting whmcs reports 7

در جدول از چپ به راست به ترتیب تعداد ثبت نام‌های جدید، سفارشات ثبت شده، سفارشات تکمیل شده به شما نمایش داده می‌شود.