آموزش بخش Income Forecast در Reports

BirHosting tutorials whmcs 44
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Income Forecast در Reports (پیش بینی درآمد) در خدمت شما هستیم.

در این بخش گزارشی از درآمد پیش بینی شده برای هر ماه از سال را در صورت تمدید کلیه خدمات فعال در آن ماه نشان داده می‌شود.
BirHosting whmcs reports 2

در نموار فراوانی تجمعی پیش بینی در آمد به شما نمایش داده می‌شود.

BirHosting whmcs reports 3

در جدول نیز میزان درآمد از چپ به راست ماهیانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه، دوساله، سه‌ساله، و کلی نمایش داده می‌شود.