آموزش بخش Annual Income در Reports

BirHosting tutorials whmcs 45
توسط
در این قسمت با آموزش بخش Annual Income در Reports (درآمد سالانه) در خدمت شما هستیم.
 
در این بخش گزارش درآمد سالانه دریافتی را به تفکیک ماه با استفاده از نرخ‌ها در زمان معامله نشان می‌دهد.
BirHosting whmcs reports 4

نمودار میزان درآمد شما را به تفکیک ماه و به وسیله رنگ ها متفاوت در سال تفکیک می‌شوند.

BirHosting whmcs reports 5

در جدول نیز از چپ به راست به ترتیب میزان دریافتی، هزینه‌ها، خرج کرد و باقی مانده پول به شما نمایش داده می‌شود.