آموزش Terminal در WHM

توسط

این رابط دسترسی به خط فرمان به حساب "root" سرور را فراهم می کند.

قبل از دسترسی به برنامه ترمینال، باید اخطار داده شده را بپذیرید. توجه داشته باشید که این پیام در جلسات بعدی ظاهر نمی شود.

‌BirHosting WHM Terminal

پست های توصیه شده