آموزش SQL(Tweak Setting) در WHM

BirHosting tutorials whm 28
توسط

بخش SQL شامل تنظیمات زیر است:

 

Include databases in disk usage calculations:

اگر این تنظیم را فعال کنید، سرور شما پایگاه های داده را در محاسبات استفاده از دیسک اضافه می کند.

 

Use INFORMATION_SCHEMA to acquire MySQL disk usage:

استفاده از INFORMATION_SCHEMA اطمینان می دهد که استفاده از دیسک توسط جداول MySQL در مجموع گنجانده شده است. با این حال، فعال کردن این گزینه ممکن است باعث کاهش قابل توجهی در عملکرد شود زیرا ممکن است MySQL تا جمع آوری داده ها کامل نشود. غیرفعال کردن این گزینه باعث می شود که سیستم مستقیماً از سیستم فایل پرس و جو کند و به طور بالقوه فضای دیسک مورد استفاده در برخی از جداول پایگاه داده را حذف کند.

توجه: اگر از سرور MySQL از راه دور استفاده می کنید ، برای محاسبه میزان استفاده از دیسک MySQL باید این تنظیم را روشن کنید.

 

Allow cPanel & WHM to determine the best value for your MySQL open_files_limit configuration?:

cPanel & WHM از مجموع جداول شما برای تنظیم مقدار open_files_limit در هر بار راه اندازی مجدد MySQL استفاده خواهد کرد.

 

Allow cPanel & WHM to determine the best value for your MySQL max_allowed_packet configuration?:

cPanel & WHM در صورت لزوم به تغییر، مقدار max_allowed_packet را در هر بار راه اندازی مجدد MySQL تنظیم می کند.

 

Allow cPanel & WHM to determine the best value for your MySQL innodb_buffer_pool_size configuration?:

cPanel & WHM از مجموع جداول شما برای تنظیم مقدار innodb_buffer_pool_sizes در هر بار راه اندازی مجدد MySQL استفاده می کند.

 

Require a username prefix on names of new databases and database users:

هنگامی که پیشوند پایگاه داده را فعال می کنید ، سیستم نام پایگاه داده و نام کاربری پایگاه داده را با بخشی از نام کاربری سیستم و یک خط زیر نشان می دهد.

MySQL و PostgreSQL - پیشوند از هشت کاراکتر اول نام کاربری سیستم و یک خط زیر استفاده می کند.
MariaDB - پیشوند از کل نام کاربری سیستم و زیر خط استفاده می کند.

این تنظیم برای شما راحت تر تعیین می کند که کدام کاربر دارای پایگاه داده معین است. با این حال ، تعداد کاراکترهایی را که کاربران می توانند برای نام پایگاه داده ها و کاربران پایگاه داده استفاده کنند ، کاهش می دهد.

اگر نام حساب سیستم را تغییر دهید ، نام پایگاه داده و نام کاربری پایگاه داده که حساب متعلق به آن است تغییر نمی کند.

BirHosting WHM Tweak Setting SQL

پست های توصیه شده