آموزش Server Time در WHM

BirHosting tutorials whm 11
توسط

در این قسمت با آموزش Server Time در WHM در خدمت شما هستیم.

این ویژگی به شما امکان می دهد منطقه زمانی سرور خود را تنظیم کنید و زمان آن را با سرور زمانی شبکه خود هماهنگ کنید.

برای تنظیم منطقه زمانی در سرور خود دو انتخاب دارید:

۱- منطقه زمانی مناسب را از فهرست انتخاب کنید. روی Change TimeZone کلیک کنید.

۲- شما می توانید سرور خود را با سرور زمان شبکه خود همگام سازی کنید. برای همگام سازی زمان سرور خود با سرور زمان شبکه، روی Sync Time with Time Server کلیک کنید.

‌BirHosting WHM Server Time

پست های توصیه شده