آموزش Logging(Tweak Setting) در WHM

BirHosting tutorials whm 18
توسط

در این قسمت با آموزش Logging(Tweak Setting) در WHM در خدمت شما هستیم.

dnsadmin logging level:

این تنظیم به شما امکان می دهد درخواست های dnsadmin را در فایل/usr/local/cpanel/logs/dnsadmin_log وارد کنید یا خیر.

  • Maximum value: 0
  • Minimum value: 9

Enable verbose logging of DNS zone syncing:

اطلاعات اضافی در مورد همگام سازی منطقه DNS را به گزارش خطای cPanel اضافه کنید. این فقط برای آزمایش یا اشکال زدایی در نظر گرفته شده است.

Log successful logins:

برای ضبط رویدادهای ورود موفق برای cPanel ، Webmail ، WHM و DAV ، این مورد را فعال کنید.

BirHosting WHM Tweak ettings logging

پست های توصیه شده