آموزش cPAddons Site Software(Tweak Setting) در WHM

BirHosting tutorials whm 15
توسط

در این قسمت با آموزش cPAddons Site Software در WHM در خدمت شما هستیم.

cPAddons Site Software admin email:

در این قسمت برای تعیین آدرس ایمیل سرپرست cPAddon، آدرس ایمیلی را که می خواهید در کادر متن استفاده کنید وارد کنید.

cPAddons Site Software source automatic updates:

این تنظیم مشخص می کند که آیا می خواهید cPanel & WHM به طور خودکار همه فایل های منبع cPAddons را به روز کند یا خیر.

Max cPAddons Site Software installation requests:

این تنظیم حداکثر درخواست تعدیل را که یک کاربر می تواند همزمان انجام دهد، مشخص می کند. برای تعیین مقدار جدید، تعداد درخواست هایی را که می خواهید اجازه دهید در کادر متن وارد کنید.

Max cPAddons Site Software installation requests per addon:

این تنظیم حداکثر تعداد درخواست تعدیل در هر cPAddon را که یک کاربر می تواند همزمان انجام دهد، مشخص می کند. برای تعیین مقدار جدید، تعداد درخواست هایی را که می خواهید به ازای هر cPAddon مجاز شوند در کادر متن وارد کنید.

cPAddons Site Software moderation notification:

این تنظیم به شما امکان می دهد انتخاب کنید که آیا سرپرست cPAddons اعلان های مربوط به درخواست های تعدیل در حال انتظار را دریافت کند یا خیر.

Allow cPAddons Site Software installations from non-cPanel sources:

این تنظیم به شما امکان می دهد اسکریپت هایی که از منابعی غیر از منابع cPanel هست  را روی سرور خود نصب کنید.

Allow cPAddons Site Software installations from modified sources:

این تنظیم به کاربران امکان می دهد cPAddons هایی که قبلاً تغییر کرده اند را نصب کنند. هنگام آزمایش cPaddons سفارشی، ممکن است بخواهید این مورد را فعال کنید.

Notify reseller of cPAddons Site Software installations:

این تنظیم هر زمان که فروشندگان باید cPAddons خود را به روز کنند، به نمایندگان فروش اطلاع می دهند.

Notify root of cPAddons Site Software installations:

این تنظیم هر زمان که کاربرانشان باید cPAddons خود را به روز کنند، به سرپرست نرم افزار سایت cPAddons اطلاع می دهد.

Notify cPanel users when they need to update their cPAddons Site Software installations:

این تنظیمات به کاربران cPanel هر زمان که باید cPAddons خود را به روز کنند اطلاع می دهد.

  • default-این گزینه به کاربران cPanel اجازه می دهد تا مشخص کنند آیا مایل به دریافت اعلان در مورد cPAddons قدیمی هستند.
  • always-این گزینه به cPanel & WHM اجازه می دهد تا به طور خودکار هنگامی که cPAddons کاربران قدیمی هستند به کاربران اطلاع دهند.
  • never-این گزینه به شما اجازه می دهد تا مشخص کنید که کاربران هرگز نباید اعلان هایی را دریافت کنند که cPAddons آنها قدیمی است.
BirHosting WHM Tweak Settings cpaddons site software

پست های توصیه شده