آموزش بخش Zone Editor در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 24
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Zone Editor در cPanel در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما می توانید مدیریت رکورد هایی که مربوط به DNS می باشد را تعیین کنید و یا آن ها را تغییر دهید.

BirHosting Zone Editor

همانطور که شما مشاهده می کنید در اینجا قادر خواهید بود که سه نوع رکورد را به دامنه ی خودتان اضافه کنید و در صورت تمایل می توانید از طریق Manage رکورد های موجود را دیده و یا در صورت تمایل آن ها را تغییر داده و رکورد های دیگری که سی پنل در اختیار شما می گذارد را به دامنه ی موردنظرتان اضافه کنید.

BirHosting Zone Editor 1

وظیفه ی اصلی این رکورد اتصال میان دامنه به هاست یا میزبان آن از طریق IP است، که طبق شکل بالا دامنه مورد نظر را وارد کرده و سپس IP مورد نظر را در بخش بعدی وارد می کنیم.

BirHosting Zone Editor 2

یک CName رکورد به یک اسم Domain یا A Record دیگر اشاره می کند و شما می توانید با نوشتن نام رکورد و CNAME مورد نظر این رکورد را ایجاد کنید.

BirHosting Zone Editor 3

 Mx Record یا به عبارتی Mail Exchanger Record (رکورد مبدل ایمیل)، یکی از رکورد های DNS می باشد که یک ایمیل سرور را برای دریافت ایمیل ها می پذیرد.

در قسمت Priority میزان اولویت ارسال را با یک عدد مشخص می کنید و در قسمت Destination نام میزبان ایمیل سرور که ایمیل ها را برای آن دامنه مدیریت می کند را وارد نمایید.


پست های توصیه شده