آموزش بخش Spam Filters در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 36
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Spam Filters در cPanel در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما می توانید بخش اسپم ایمیل های ورودی به ایمیل های هاست خود را مدیریت نمایید.

BirHosting Spam Filters

در این قسمت گزینه ی اول تایید شناسایی اسپم ها رو دارد که سعی کنید این گزینه همیشه فعال باشد وگرنه ممکن است با سیل عظیمی از اسپم ها به ایمیل خود مواجه شوید

در مورد بعدی از شما میپرسد که آیا ایمیل های اسپم را حذف کند، که پیشنهاد ما به شما این است که این گزینه حتما غیر فعال باشد چون ممکن است ایمیل های اسپم دارای محتوای مهمی باشند که به اشتباه توسط cPanel به عنوان اسپ شناسایی شده اند.

BirHosting Spam Filters 1

در این بخش که شامل تنظیمات اضافی می باشد می توانید تنظیمات شامل Whitelist، Blacklist و Calculated spam Score Setting را تغییر دهید.


پست های توصیه شده