آموزش بخش Manage API Tokens در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 54
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Manage API Tokens در cPanel در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما می توانید یک API Tokens با نام دلخواه ایجاد کنید تا از بتوانید از آن استفاده کنید.

BirHosting Manage API Tokens

همانطور که می بینید شما می توانید برای API خود یک نام انتخاب کنید و سپس مشخص کنید که این API دائمی باشد یا اینکه یک تاریخ پایان اعتبار برای آن در نظر بگیرید و بعد آن را ایجاد نمایید.

برای اطلاع از اینکه عملکرد API Tokens چگونه است میتوانید به سایت cPanel مراجعه کنید.


پست های توصیه شده