آموزش بخش Global Email Filters در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 32
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Global Email Filters در cPanel در خدمت شما هستیم.

در این قسمت شما بر روی ایمیل های دریافتی خود می توانید فیلتر هایی را تعریف نمایید.

BirHosting Global Email Filters

برای ساخت فیلتر جدید بر روی Create a New Filter کلیک نمایید.

BirHosting Global Email Filters 1

در بخش Filter Name نامی برای فیلتر خود انتخاب نمایید همچنین در بخش Rules باید تنظیمات دلخواه خود را جهت اعمال بر روی ایمیل ها تنظیم نمایید.

در کادر اول باید قسمتی از ایمیل را انتخاب کنید:

From: آدرس ایمیل ارسال کننده

Subject: موضوع ایمیل

To: آدرسی که قرار است به آن ایمیل ارسال نمایید.

Reply: آدرسی که پاسخی را برای ارسال کننده آن می فرستید.

Body: متن اصلی ایمیل

Any Header: هر قسمتی از هدر

Any Recipient: هر گیرنده ایمیل

Has Not Been Previously Delivered: Cpanel: بررسی بر روی ایمیل هایی که در صف انتظار برای تحویل هستند.

Is An Error Message: Cpanel: بررسی پیام های اشتباهی که از طرف سیستم خودکار هستند.

List ID: لیست ID

Spam Status: وضعیت اسپم ایمیل توسط آپاچی

Spam Bar: تعیین محتوای هدر Spam Bar توسط آپاچی

Spam Score: مجموع کار علامت + که در Spam Bar قرار دارد.

 

در کادر دوم به تعیین شرط اقدام کنید در واقع کادر اول توسط کادر دوم سفارشی سازی می شود:

Equals: همان تعریف عبارت می شود. (=)

Matches Regex: منطبق بر عبارت Regular که شما تعریف می کنید.

Contain: شامل عبارتی است که شما تعریف می کنید.

Does Not Contain: شامل عبارت تعرفی توسط شما نباشد.

Begin With: با عبارتی که شما تعریف می کنید، آغاز شود.

Ends With: با عبارت خاصی پایان یابد.

Does Not Begin: با عبارت خاصی آغاز نشود.

Does Not End With: با عبارت خاص تمام نشود.

Does Not Match: معادل با عبارت تعریفی نباشد.

Is above: بزرگتر از عدد تعریف شده توسط شما باشد.

Is not Above: عدد تعریفی شما برابر یا کوچکتر باشد.

Is Below: کمتر از عدد تعریفی شما باشد.

Is Not Below: کمتر از عدد تعریفی شما نباشد.

 

باید تمام عبارت های تعریفی را در کادر سوم وارد کنید.

 

در کارد مربوط به Action شما باید نوع عملی که می خواهید با فیلتر کردن روی ایمیل ها انجام شود را مشخص کنید.

Discard Message: رد کردن ایمیل ها بدون پیام

Redirect to Email: ارسال ایمیل ها را به آدرس ایمیلی که شما تعریف می کنید.

Fail With Message: رد کردن ایمیل ها و ارسال پیام به ارسال کننده ایمیل

Stop Processing Rules: تمامی قوانین را چشم پوشی می کند.

Deliver to Folder: پیام را به پوشه تعریف شده ارسال می کند.

Pipe to Program: پیام های دریافتی را به یک برنامه تعریف شده ارسال میکند.

توجه داشته باشید که شما می توانید از Rules و یا Actions های بیشتر از یکی استفاده کنید، با علامت های مثبت  و منفی در کنار صفحه میتوانید تعداد آن ها را مدیریت نمایید.

و در آخر هم برای ساخت فیلتر مورد نظر روی Creat کلیک نمایید.

 

BirHosting Global Email Filters 2

این هم نمونه ای از یک فیلتر ساخته شده که شما می توانید آن را تست و یا حذف و ویرایش نمایید


پست های توصیه شده