آموزش بخش Change Style در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 77
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Change Style در cPanel درخدمت شما هستیم.

BirHosting Learn cPanel 12

در این بخش شما می توانید سبک cPanel خود را شخصی سازی کنید .شما می توانید بین انواع سبک هایی که برای شما نمایش داده می شود یکی را برای سی پنل خود انتخاب کنید. برا یانتخاب آن فقط کافیست برای گزینه Apply کلیک کنید.