DPI چیست؟

dpi index
توسط

تعریف و محاسبۀ

DPI یکی از مفاهیمی است که ممکن است برای بسیاری از افراد گیج کننده باشد.
تصاویر دیجیتالی از نقاط مربع شکلی به نام پیکسل تشکیل شده اند. هر چه تعداد این نقاط در تصویر دیجیتالی بیشتر باشد، تصویر را شفاف و با کیفیت تر می کند. این همان دلیلی است که نیاز است شما برای چاپ عکس ها و تصاویر هنری، از تصاویری با رزولوشن بالا (دارای تعداد زیادی پیکسل) استفاده کنید.

dpi 1

تعداد پیکسل (Pixel Dimension)

تعدادِ کل پیکسل های عکس به شما می گوید که سرتاسر یک تصویر دیجیتالی از چند پیکسل (نقطه) تشکیل شده است.
اجازه دهید برای مثال اینطور بگوییم : ما یک تصویر به ابعاد ۱۸۰۰×۱۲۰۰ پیکسل داریم. این بدین معنی است که تصویر دیجیتالی ما دارای ۱۲۰۰ پیکسل، ارتفاع و ۱۸۰۰ پیکسل، عرض است.

DPI

DPI در اصل به معنای تعداد نقطه در هر اینچ است.

این عدد با استفاده از تعداد پیکسل و اندازۀ تصویر دیجیتالی تان محاسبه می شود.

به عنوان مثال Resolution = pixel/inch 300، DPI را نشان میدهد.

همانطور که قبلا گفتیم، واحد آن پیکسل بر اینچ (pixel/inch) است.

dpi 2

تعداد پیکسل و DPI

سه شیوۀ مختلف برای تعریف کردن رزولوشن یک تصویر دیجیتالی وجود دارد که در اصل همۀ آنها به یک معنی اند :

۱.تعداد کل پیکسل ها
۲.DPI در یک تصویر دیجیتال با اندازۀ معیّن
۳.DPI در یک تصویر چاپی با اندازۀ معیّن

تعداد کل پیکسل ها به شما می گوید که تصویر کلا از چند عدد پیکسل تشکیل شده است.

محاسبۀ DPI

DPI یک عکس دیجیتالی از طریق تقسیم تعداد کل پیکسل های عرض (pixel dimension) آن بر اندازۀ آن تصویر دیجیتالی بر حسب اینچ به دست می آید. همین قانون برای ارتفاع نیز قابل استفاده است.

به عنوان مثال تصویری که ما داریم، ۱۸۰۰×۱۲۰۰ پیکسلی و دارای ۶×۴ اینچ اندازه است.

۱۲۰۰ پیکسل ارتفاع و ۱۸۰۰ پیکسل عرض دارد. همچنین اندازۀ ارتفاع، ۴ اینچ و اندازۀ عرض ۶ اینچ است.

در این صورت، DPI تصویر دیجیتالی ما برابر با ۳۰۰ است.

این عدد را با تقسیم عرض تصویر بر حسب پیکسل بر عرض آن بر حسب اینچ به دست می آید.


پست های توصیه شده