انواع تبدیل داده

BirHosting changedata index
توسط

کدگذاری به فرایند استفاده از الگوهای مختلف از سطوح ولتاژ و جریان گفته می‌شود که با کمک آن می‌توان صفر و یک‌های سیگنال دیجیتال در لینک انتقال را نمایش داد. انواع مختلفی از تکنیک‌ها وجود دارند که در کدگذاری خط مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما متداول‌ترین این تکنیک‌ها «تک قطبی» (Unipolar)، «قطبی» (Polar)، «دوقطبی» (Bipolar) و «منچستر» (Manchester) هستند. تکنیک‌های کدگذاری داده دیجیتال به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند که در اصل به نوع تبدیل داده بستگی دارند. در حالت کلی تبدیلات داده شامل ۴ گروه تبدیل زیر میشود:

BirHosting changedata0

تبدیل داده دیجیتال به سیگنال آنالوگ:

تکنیک‌های مدولاسیون مانند «کلیدزنی شیفت دامنه» یا ASK، «کلیدزنی شیفت فرکانس»یا FSK و «کلیدزنی شیفت فاز» یا PSK این نوع تبدیل داده را انجام می‌دهند.

BirHosting changedata

تبدیل داده دیجیتال به سیگنال دیجیتال: 

روش‌های مختلفی برای تبدیل داده‌های دیجیتال به سیگنال دیجیتال وجود دارند:

تکنیک کدگذاری داده دیجیتال غیربازگشتی به صفر
تکنیک کدگذاری داده غیربازگشتی به صفر-سطح (NRZ – L)
تکنیک کدگذاری داده غیربازگشتی به صفر معکوس (NRZ – I)
کدگذاری دو فاز
تکنیک کدگذاری داده بلوکی (Block)

تبدیل داده آنالوگ به سیگنال آنالوگ:

تکنیک‌های مدولاسیون مانند مدولاسیون دامنه یا AM، مدولاسیون فرکانس یا FM و مدولاسیون فاز یا PM در گروه تبدیل داده آنالوگ به سیگنال آنالوگ قرار می‌گیرند.

تبدیل داده آنالوگ به سیگنال دیجیتال:

این فرایند را می‌توان «دیجیتال‌سازی» (Digitization) نیز نامید که با تکنیک‌هایی مانند مدولاسیون کد پالس یا PCM انجام می‌شود. در واقع این تبدیل همان مدولاسیون دیجیتال است. «نمونه‌برداری» (Sampling) و «کوانتیزاسیون» (Quantization) دو فاکتور بسیار مهم در مدولاسیون دیجیتال هستند. البته باید توجه کرد که تکنیک «مدولاسیون دیجیتال دلتا» ( Delta Modulation) خروجی بهتری را نسبت به PCM تولید می‌کند.

BirHosting changedata2

پست های توصیه شده