آموزش بخش Permalink Settings در WordPress

BirHosting tutorials wordpress 41
توسط

در این بخش با آموزش بخش Permalink Settings در WordPress درخدمت شما هستیم .

BirHosting Learn WordPress Setting 8

در Permalink Settings به شما این امکان را می دهد که یک ساختار URL سفارشی برای پیوندهای ثابت و بایگانی خود ایجاد کنید. ساختارهای URL سفارشی می توانند زیبایی، قابلیت استفاده و سازگاری پیوندهای شما را بهبود بخشند.

شما می توانید از بین قالب های آماده یکی را انتخاب کنید یا حتی به صورت دلخواه آن را برای خود شخصی سازی کنید.

BirHosting Learn WordPress Setting 9

در صورت تمایل ، می توانید ساختارهای سفارشی مربوط به دسته بندی و URL های برچسب خود را در اینجا وارد کنید. به عنوان مثال ، استفاده از topics به عنوان پایه دسته بندی شما پیوندهای دسته شما مانند http://.../topics/uncategorized/ را ایجاد می کند. اگر این موارد را خالی بگذارید ، از پیش فرض استفاده می شود.


پست های توصیه شده