آموزش بخش Media Setting در WordPress

BirHosting tutorials wordpress 40
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Media Setting در WordPress درخدمت شما هستیم.

BirHosting Learn WordPress Setting 7

در این بخش می توانید اندازه تصاویر در دستگاه های متفاوت را تنظیم کنید .برای تنظیم اندازه دلخواه در دستگاه ها فقط کافیست مقدار اندازه مدنظر خود برای طول در Width و برای عرض در Height وارد کنید .