آموزش بخش Billing Settings در Automation Settings

BirHosting tutorials whmcs 68
توسط

در این قسمت با آموزش بخش تنظیمات صورتحساب (Billing Settings) در Automation Settings درخدمت شما هستیم.

در این بخش شما می‌توانید تنظیمات مربوط به صورتحساب را تنظیم کنید.

BirHosting whmcs System_Settings Automation_Settings Billing_Settings

در فیلد اول (Invoice Generation) می‌توانید تعداد پیش‌فرض روزهای قبل از تاریخ پرداخت را برای ایجاد فاکتورها وارد کنید.

فیلد دوم (Payment Reminder Emails) را تیک بزنید تا ایمیل‌های یادآوری پرداخت فاکتور فعال شود.

تعداد روزهای قبل از سررسید فاکتور را که می خواهید یک پیام یادآوری ارسال شود را در فیلد سوم (Invoice Unpaid Reminder) وارد کنید. اگر قصد غیرفعال کردن این فیلد را دارید می‌توانید با وارد کردن عدد ۰ آن را غیرفعال کنید.

تعداد روزهای پس از سررسید صورتحساب را که می خواهید اولین اخطار عقب افتاده ارسال کنید را در فیلد چهارم (First Overdue Reminder) وارد کنید. اگر قصد غیرفعال کردن این فیلد را دارید می‌توانید با وارد کردن عدد ۰ آن را غیرفعال کنید.

تعداد روزهای پس از سررسید فاکتور را که می خواهید دومین اخطار معوقه ارسال شود را در فیلد پنجم (Second Overdue Reminder) وارد کنید. اگر قصد غیرفعال کردن این فیلد را دارید می‌توانید با وارد کردن عدد ۰ آن را غیرفعال کنید.

تعداد روزهای پس از سررسید صورتحساب را که می‌خواهید سومین اخطار عقب افتاده (آخرین) ارسال شود را فیلد ششم (Third Overdue Reminder) وارد کنید. اگر قصد غیرفعال کردن این فیلد را دارید می‌توانید با وارد کردن عدد ۰ آن را غیرفعال کنید.

تعداد روزهای پس از تاریخ پرداخت را که می خواهید هزینه تاخیر اضافه کنید را در فیلد هفتم (Add Late Fee Days) وارد کنید.

در فیلد هشتم بخش Billing Settings (تنظیمات صورتحساب) (Overage Billing Charges) شما باید روش محاسبه صورت حساب ها را انتخاب کنید.

با فعال کردن فیلد نهم (Change Invoice Status) برای تغییر وضعیت فاکتور، امکان برگشت پرداخت را فراهم می کنید.

با فعال کردن فیلد دهم (Change Due Dates) برای تغییر تاریخ سررسید خدمات، امکان برگشت پرداخت را فراهم  می کنید.